Voorwaarden |
Artikel 1. Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Van der Vorst Juridisch Advies tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Van der Vorst Juridische Advies onderdeel van VadeVo
Overeenkomst:  de overeenkomst van opdracht die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen en overeenkomsten tussen Van der Vorst Juridisch Advies, hierna te noemen: “Opdrachtnemer” en een Opdrachtgever.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en  Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden alleen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten. Inhoudelijke wijzigingen worden schriftelijk te kennis gesteld aan Opdrachtgever.
Artikel 3. Opdrachtbevestiging en Overeenkomsten
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging schriftelijk door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door Opdrachtgever wordt bevestigd, of op het moment dat Opdrachtnemer aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.
2. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van hetgeen in de opdrachtbevestiging is opgenomen dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4. De in een opdrachtbevestiging of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering opdracht en gegevens verstrekking
1. De Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor enig beoogd resultaat.
3. Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en gegevens. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie en gegevens, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan Opdrachtnemer verstrekt of verstrekt heeft, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
6. Een afgesproken termijn wordt door Opdrachtnemer nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen-gekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer gevraagde informatie aan Opdrachtnemer verstrekt heeft.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 5. Tarieven
1. Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer een vergoeding die bestaat uit het tarief voor de gemaakte uren door Opdrachtnemer, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten (zie artikel 5.2). Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 6 minuten als kleinste gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.
2. Door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever betaalde, bijkomende kosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van koeriersdiensten, gerechtskosten e.d.) zullen apart op de factuur aangegeven worden.
3. Indien partijen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden/ prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.
4. Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de prijslijsten, overeenkomsten en dergelijke vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief 19% BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. De diensten van Opdrachtnemer worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien het aantal te factureren uren meer dan tien bedraagt, is Opdrachtnemer gerechtigd tussentijds te factureren.
Artikel 6. Betaling en verzuim
1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.
3. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend aan de hand van de Staffel van het rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
4. Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.
5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
Artikel 7. Geheimhouding
1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij Opdrachtnemer daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 8. Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen. Opdrachtnemer is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar ondergeschikte(n).
2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Artikel 10. Opschorting en opzegging
1. Opdrachtnemer is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Opdrachtnemer en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
4. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terugbetaald worden.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en vindplaats
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Ze zijn ook vindbaar op de website van Van der Vorst Juridisch Advies, www.vandervorstadvies.nl

© 2012. Alle rechten voorbehouden. VDWdesign | Login